Rys historyczny Beskidzkiego Koła Przewodników Turystycznych im. mgr Stefana Czerneleckiego przy Oddziale PTTK w Bielsku-Białej

Dodane przez () dnia 09-05-2010
Relacje >>

Przewodnictwo w rejonie Bielska - Białej i okolicy miało swoje początki w okresie międzywojennym w kołach Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, lecz były to formy niezorganizowane.

Okres od roku 1945 - 1950 to odbudowa i zagospodarowanie zniszczonych w czasie wojny schronisk, szlaków turystycznych a także organizacji turystycznych i ich kadr. Stosunkowo dobre zagospodarowanie turystyczne Beskidów jak również bezpośrednia bliskość gór wpłynęły na szybki rozwój ruchu turystycznego.

Decydujące znaczenie dla powstania w Bielsku - Białej Koła Przewodników miało utworzenie Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego po połączeniu się PTT z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym na zjeździe 17 grudnia 1950 roku w Warszawie, któremu przewodniczył dr Mieczysław Orłowicz - legenda polskiej turystyki.

Pracy przewodnickiej w PTTK podejmowali się początkowo przodownicy Górskiej Odznaki Turystycznej, wytrawni turyści PTT, ratownicy górscy, czyli ludzie z bogatym doświadczeniem, znający doskonale teren.

Już od 1952 roku Oddział PTTK wspólnie z Funduszem Wczasów Pracowniczych organizują tzw. wczasy wędrowne po górach. Następuje szybki rozwój Kół PTTK przy zakładach pracy i szkołach. Wzrasta liczba turystów wędrująca po Beskidach, co wymusza konieczność utworzenia stałej kadry przewodników górskich.

W roku 1952 ZO PTTK – KTG Katowice nadaje uprawnienia przewodnika beskidzkiego I klasy sześciu osobom. Byli to: Tomasz Wróbel, Józef Grzybowski, Marian Tadeusz Bielecki, Stefan Czernelecki, Józef Merta, Edward Demiro-Saulski.

Na barki pierwszych przewodników spada obowiązek obsługi wycieczek w oddziale PTTK, dlatego też rok później w strukturach PTTK Oddziału w Bielsku - Białej utworzono Sekcję Przewodnicką, do której jako siódma osoba dołączyła Danuta Sokołowska (szlify przewodnickie zdobyła w Krakowie). Pierwszym Przewodniczącym Zarządu Sekcji został M.T. Bielecki, a siedzibą był lokal PTTK w Bielsku-Białej przy ul. 1-go Maja 47.

Zapotrzebowanie na usługi przewodnickie w szybkim tempie rośnie zwłaszcza w FWP, dlatego ZO PTTK Katowice w porozumieniu z FWP organizują pierwszy kurs przewodnicki w latach 1954 – 55, który to kurs ukończyło 25 osób.

Za datę powstania Koła przyjęto dzień 27 października 1955 roku. Wtedy to odbył się zjazd Oddziału PTTK w Bielsku-Białej, na którym dokonano wyboru nowych władz oraz podjęto decyzję o przekształceniu Sekcji Przewodnickiej w Koło Przewodników Beskidzkich, które liczyło 33 osoby. Pierwszym Prezesem został Marian Tadeusz Bielecki.

W początkowym okresie swej działalności Koło nastawione było na obsługę wczasów wędrownych FWP, wycieczek PTTK, imprez masowych organizowanych przez zakłady pracy i szkoły (rajdy, zloty).

W latach 1955 – 1965 przewodnicy przeprowadzili 1100 wycieczek, czyli ok. 38 tys. osób. Począwszy od roku 1952 do dnia dzisiejszego przez szeregi naszego Koła przewinęło się ok. 500 Przewodników. Najmniejsza liczba członków jaką liczyło Koło to 6 osób, a największa to 132 osoby (rok 1979).

W latach następnych organizowane były kolejne kursy Przewodnickie. Do chwili obecnej było ich 14, a piętnasty właśnie trwa.

Obecna działalność Koła ma zupełnie inny charakter. Większość Przewodników współpracuje z biurami podróży, bądź też prowadzi własną działalność gospodarczą. Koło natomiast zajmuje się głównie organizowaniem różnorakich szkoleń (jak np. wykłady, szkolenia licencyjne, wycieczki szkoleniowe), spotkań integracyjnych i rocznicowych a także ściśle współpracuje z Oddziałem PTTK w zakresie obsługi wycieczek.

W dniu 10 lutego 2004r. uchwałą Walnego Zjazdu Koła przyjęto obecną nazwę oraz imię patrona – Stefana Czrneleckiego wielkiego społecznika, działacza PTTK i GOPR wychowawcy wielu pokoleń przewodników, II Prezesa naszego Koła, którą to funkcję sprawował w latach 1959 – 1968.

Obecnie Koło liczy 77 członków z czego 14 to Członkowie Honorowi, a 11 posiada uprawnienia Instruktora Przewodnictwa. Na czele Koła stoi XIII w historii Prezes.

Jurek Jurczak

Ostania zmiana: 27-05-2010 o 17:56

[wróć]