REGULAMIN XVIII EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Beskidy w kadrze zatrzymane”


 

ORGANIZATORZY
• Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
• Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego  w Bielsku-Białej
• Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych im. Stefana Czerneleckiego w Bielsku-Białej

1. TEMATYKA I KATEGORIE
Prace wykonane na terenie Beskidu Małego, Śląskiego, Żywieckiego, miasta Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego w kategoriach:
• Pejzaże
• Architektura i dziedzictwo kulturowe.

2. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
• Prace należy składać w Biurze Oddziału PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej ul. Wzgórze 9, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „Konkurs fotograficzny"
• Termin składania prac upływa 23 sierpnia 2019 r.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA
• Konkurs ma charakter otwarty i jest dostępny dla wszystkich fotografujących amatorsko.
• Udział w konkursie jest bezpłatny.
• Do konkursu należy zgłaszać zdjęcia nieoprawione, w formacie nie mniejszym niż  15 x 21 cm oraz nie większym niż 30 x 40 cm.
• Na każdym zdjęciu, na odwrocie należy umieścić:
- imię i nazwisko autora,
- koniecznie numer telefonu i adres e-mail,
- tytuł fotografii,
- miejsce wykonania fotografii.
• Do zdjęć należy dołączyć podpisaną płytę CD lub inny nośnik zawierający formę cyfrową zgłoszonych zdjęć (plik JPG, rozdzielczość min. 300 dpi, format - dłuższy bok - min. 2480 px, RGB), nazwa pliku powinna być tytułem zdjęcia.
• Do prac należy dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu.
• Jeden autor może przesłać 3 prace w JEDNEJ WYBRANEJ KATEGORII w tym jedną serię zdjęć (tryptyk, cykl itp.).
• Zdjęcia kolorowe i czarno-białe będą oceniane wspólnie.
• Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.


4. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
• Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
• Najciekawsze prace prezentowane będą na stronie internetowej: www.przewodnicy.beskidy.pl w dziale „galeria”.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
• Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatorów konkursu.
• Decyzja jury jest ostateczna, nieodwołalna i nie podlega reklamacji.
• Zdjęcia oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do lat 16 włącznie oraz dorośli i młodzież powyżej 16 lat.
• Organizatorzy mają prawo do wyłączenia spod obrad jury prac niespełniających warunków regulaminu.
• Osoby wyróżnione w konkursie zostaną poinformowane o terminie i miejscu wręczenia nagród listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
• Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 25 września 2019 r.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów konkursu.
• W przypadku publikacji prac organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian redakcyjnych.
 


Załącznik:

Oświadczenie…………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika
…………………………….
ROK urodzenia
…………………………………………………….
Adres zamieszkania/korespondencyjny
…………………………………………………….
Kontakt: telefon, e-mail

1. Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na konkurs fotograficzny „Beskidy w kadrze zatrzymane” i przysługuje mi z tego tytułu pełnia praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac.
2. Nieodpłatnie przenoszę przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do prac zgłoszonych na konkurs na organizatorów.
3. Zakres przeniesionych autorskich praw majątkowych, o których mowa w punkcie 2 oświadczenia obejmuje prawo do rozpowszechniania prac zgłoszonych na konkurs w formie plakatów, kalendarzy, wydawnictw, publikacji w internecie.
4. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią Regulaminu, warunki którego akceptuję.

………………………………. …………………………….
Miejscowość i data Podpis uczestnika konkursu

 Nadmieniam, że zostałem poinformowana/y o moich prawach wynikających z przepisów art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzn., że:
1) administratorem jest Prezydent Miasta Bielska - Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 1,
2) inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej jest pan Jan Wnuczek, dane kontaktowe: nr telefonu – 33 49 71 721, adres poczty elektronicznej – j.wnuczek@um.bielsko.pl,
3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby rozstrzygnięcia konkursu oraz powiadomienia w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie,
4) swoje dane osobowe udostępniłem dobrowolnie. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom,
5) przekazane dane osobowe będą przetwarzane nie więcej niż przez okres realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 i zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji dokumentów, w których zostały zawarte,
6) w okresie, o którym mowa w pkt.5 posiadam prawo do:
- dostępu do udostępnionych danych osobowych,
- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2,
7) zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) przekazanie danych osobowych jest wymogiem prawnym do realizacji celu wymienionego w pkt. 3,
9) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.

 
………............................................
data i podpis

 

_____________________________________________________________________________

                                    Bielsko-Biała, dnia 27.08.2018 r.

P R O T O K Ó  Ł
Jury XVII edycji konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane”
pod hasłem "Gdzie drzemie historia... w Setną Rocznice Odzyskania Niepodległości"

W dniu 27 sierpnia 2018 r. jury w składzie:

dokonało oceny prac nadesłanych na konkurs fotograficzny organizowany z okazji Światowego Dnia Turystyki pod hasłem „Beskidy w kadrze zatrzymane”.

W wyniku dokonanej oceny jury stwierdza, co następuje:

 1. W konkursie udział wzięło 20 uczestników, łącznie nadesłano 54 prace. Z uwagi na niespełnienie wymogów regulaminowych do konkursu nie zostało zakwalifikowanych 10 prac.
 2. Jury postanowiło nie przyznawać w tegorocznej edycji I, II i III nagrody
 3. W kategorii do 16 lat przyznano 6 wyróżnień, które otrzymują:
 1. W kategorii powyżej 16 lat jury przyznało wyłącznie 1 wyróżnienie, które otrzymuje:
 1. Dodatkowo wyróżniono Szkołę Podstawową nr 18 z Bielska-Białej, której uczniowie pod kierunkiem opiekunów, jako jedyni zmierzyli się z tegorocznym tematem. 
 2. Jury zdecydowało że wybrane prace, które nie podlegały ocenie z uwagi na niespełnienie wymogów regulaminowych, a związane są z tematem konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.


Na tym protokół zakończono podpisano.

_____________________________________________________________________________

 

REGULAMIN XVII EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„BESKIDY W KADRZE ZATRZYMANE”
pod hasłem
"Gdzie drzemie historia… (w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości)"


ORGANIZATORZY

 1. Rok 2018 został ustanowiony ROKIEM JUBILEUSZU 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. W związku z tym, tematem przewodnim tegorocznego konkursu fotograficznego jest hasło: "Gdzie drzemie historia… (w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości)". Prace powinny nawiązywać do tematu przewodniego konkursu (miejsca, wydarzenia, pamiątki, ludzie). Dopuszczalne jest nadsyłanie niepublikowanych bądź też mało znanych reprodukcji zdjęć, dokumentów itp. (np. pamiątek rodzinnych itp.).
 1. TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA  PRAC
 1. WARUNKI  UCZESTNICTWA
 1. NAGRODY  I  WYRÓŻNIENIA
 1. ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU
 1. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE


Załącznik:


Oświadczenie

…………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika
…………………………….
Rok urodzenia
…………………………………………………….
Adres zamieszkania/korespondencyjny
…………………………………………………….
Kontakt: telefon, e-mail

 

 1. Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na konkurs fotograficzny „Beskidy w kadrze zatrzymane” i przysługuje mi z tego tytułu pełnia praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac.
 2. Nieodpłatnie przenoszę przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do prac zgłoszonych na konkurs na organizatorów.
 3. Zakres przeniesionych autorskich praw majątkowych, o których mowa w punkcie 2 oświadczenia obejmuje prawo do rozpowszechniania prac zgłoszonych na konkurs w formie plakatów, kalendarzy, wydawnictw, publikacji w internecie.
 4. Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez PTTK Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej oraz Urząd Miejski w Bielsku-Białej według zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.
 5. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią Regulaminu, warunki którego akceptuję.……………………………….                       …………………………….                          
    Miejscowość i data                                Podpis uczestnika konkursu

_____________________________________________________________________________


 

Bielsko-Biała, dnia 24.08.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O T O K Ó  Ł
Jury XVI edycji konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane”

 

 

 

 

 

W dniu 24 sierpnia 2017 r. jury w składzie:

 

 

 

 

dokonało oceny prac nadesłanych na konkurs fotograficzny organizowany z okazji Światowego Dnia Turystyki pod hasłem „Beskidy w kadrze zatrzymane”.

W wyniku dokonanej oceny jury stwierdza, co następuje:
1.    W konkursie udział wzięło 83 uczestników, łącznie nadesłano 209 prac. Do konkursu nie zostały zakwalifikowane 3 prace.
2.    W kategorii do 16 lat przyznano wyłącznie jedną nagrodę główną, której laureatką jest:
Maja Mościcka (lat 12, SP 18) za zdjęcia pt. „Nowy wizerunek formy przemysłowej”
Jury przyznało także 2 wyróżnienia, które otrzymują:
-    Klaudia Papla (lat 14, Gimnazjum nr 5) za zdjęcia „Tajemnice natury”
-    Laura Rusnak (lat 14, Gimnazjum nr 5) za zdjęcie „Mglisty poranek”.
3.    W kategorii powyżej 16 lat jury nie przyznało nagrody głównej, jednak wyłoniło 3 laureatów:
II nagroda ex aequo
– Barbara Grubka za zdjęcie „Złoty deszcz”
       – Jacek Bogucki za zdjęcie „Skansen wieczorową porą”
III nagroda – Grzegorz Blachura za tryptyk „Kamieniołom we mgle”
Dodatkowo przyznano 1 wyróżnienie, które otrzymuje:
-    Jerzy Pająk za zdjęcie „Takie wesele tylko na wsi”.

4.    Dodatkowo jury wyróżniło Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalny nr 1 z Bielska-Białej za liczny udział uczniów tej szkoły w konkursie. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

 

_____________________________________________________________________________

 

 

REGULAMIN XVI EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Beskidy w kadrze zatrzymane”

 

 

 

 

ORGANIZATORZY

 

 

 

 


1.    KATEGORIE:

 

 

 

 

2.    TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA  PRAC

 

 

 

 

3.    WARUNKI  UCZESTNICTWA

 

 

 

 

-    imię i nazwisko autora,

 

 

 

 

-    koniecznie numer telefonu i adres e-mail,

 

 

 

 

-    tytuł fotografii,

 

 

 

 

-    miejsce wykonania fotografii.

 

 

 

 

4.    NAGRODY  I  WYRÓŻNIENIA

 

 

 

 

5.    ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU

 

 

 

 


6.    POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

 

 

 


Załącznik:

 

 

 

 


Oświadczenie

 

 

 

 


…………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika

 

 

 

 


…………………………….
Rok urodzenia

 

 

 

 


…………………………………………………….
Adres zamieszkania/korespondencyjny

 

 

 

 


…………………………………………………….
Kontakt: telefon, e-mail

 

 

 

 1. Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na konkurs fotograficzny „Beskidy w kadrze zatrzymane” i przysługuje mi z tego tytułu pełnia praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac.
 2. Nieodpłatnie przenoszę przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do prac zgłoszonych na konkurs na organizatorów.
 3. Zakres przeniesionych autorskich praw majątkowych, o których mowa w punkcie 2 oświadczenia obejmuje prawo do rozpowszechniania prac zgłoszonych na konkurs w formie plakatów, kalendarzy, wydawnictw, publikacji w internecie.
 4. Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez PTTK Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej oraz Urząd Miejski w Bielsku-Białej według zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.
 5. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią Regulaminu, warunki którego akceptuję.

 ……………………………….                     …………………………….                          
Miejscowość i data                                  Podpis uczestnika konkursu

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

 

Bielsko-Biała, dnia 19.08.2016 r.

 

 

 

 

P R O T O K Ó  Ł
Jury XV edycji konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane”
odbywającego się pod hasłem „Wspomnień czar”

 

 

 

 


W dniu 19 sierpnia 2016 r. jury w składzie:

 

 

 

 

dokonało oceny prac nadesłanych na konkurs fotograficzny organizowany z okazji Światowego Dnia Turystyki pod hasłem „Beskidy w kadrze zatrzymane” – „Wspomnień czar”.

W wyniku dokonanej oceny jury stwierdza, co następuje:
1.    W konkursie udział wzięło 81 uczestników, łącznie nadesłano 219 prac. Do konkursu nie zostało zakwalifikowanych 7 prac.
2.    Wyłoniono 6 Laureatów w dwóch kategoriach wiekowych:
-    do 16 lat:

I nagroda – Maja Mościcka (lat 11, SP 18) za zdjęcie: „Odbicie Natury”
II nagroda – Natalia Młynarczyk (lat 14, Gimnazjum 5) za zdjęcie „Widok na Tatry z Pilska”
III nagroda – Kamila Bożek (lat 13, Gimnazjum 5) za zdjęcie „Beskidy jesienią”

-    powyżej 16 lat:
I nagroda – Sebastian Nikiel za tryptyk „Czas niczym woda, przez górskie potoki toczona, pomimo jego przemijania, zawsze od nowa pięknem natury zachwyca”
II nagroda – Maciej Pycia za zdjęcie „Przyszłość minęła przeszłość”
III nagroda – Bogusław Hruby za tryptyk „Gloria Victis”

3. Jury dodatkowo przyznało 7 wyróżnień, które otrzymują:
W kategorii wiekowej do 16 lat:
-    Emilia Hudecka (lat 12, SP 18) za zdjęcie „… na mglistym szlaku”
-    Kamila Hansel (lat 16, Gimnazjum 5) za zdjęcie „Trudna droga do przebycia”
-    Filip Sitarz (lat 13, SP 26) za zdjęcie „Zima w Beskidach”
-    Szymon Gondek (lat 13, SP 26) za zdjęcie „Śniegowe zaspy”
 
W kategorii wiekowej powyżej 16 lat:
-    Ewa Szczerska za zdjęcie „Szepty”
-    Jerzy Pająk za zdjęcie „Brzezina”
-    Krzysztof Wojtasiński za zdjęcie „Bukowe straszydło na Równicy”

4. Dodatkowo jury wyróżniło także Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalny nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 26 z Bielska-Białej za liczny udział uczniów tych szkół w konkursie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

 

_____________________________________________________________________________

 

 

REGULAMIN XV EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Beskidy w kadrze zatrzymane”

 

 

 

 

 

ORGANIZATORZY

 

 

 

 


1. HASŁO XV edycji:  „Wspomnień czar”

 

 

 

 

2. TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA  PRAC

 

 

 

 

3. WARUNKI  UCZESTNICTWA

 

 

 

 

-  imię i nazwisko autora
-  adres do korespondencji
-  koniecznie numer telefonu i adres e-mail
-  miejsce wykonania.

 

 

 

 

4. NAGRODY  I  WYRÓŻNIENIA

 

 

 

 

5. ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU

 

 

 

 

6. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

 

 

 


Załącznik:

 

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 

 

 

…………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika

 

 

 

 


…………………………….
Rok urodzenia

 

 

 

 


…………………………………………………….
Adres zamieszkania

 

 

 

 


…………………………………………………….
Kontakt: telefon, e-mail
 

 

 

 

 1. Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na konkurs fotograficzny „Beskidy w kadrze zatrzymane” i przysługuje mi z tego tytułu pełnia praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac.
 2. Nieodpłatnie przenoszę przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do prac zgłoszonych na konkurs na organizatorów.
 3. Zakres przeniesionych autorskich praw majątkowych, o których mowa w punkcie  2 oświadczenia obejmuje prawo do rozpowszechniania prac zgłoszonych na konkurs w formie plakatów, kalendarzy, wydawnictw, publikacji w internecie.
 4. Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez PTTK Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej oraz Urząd Miejski w Bielsku-Białej według zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 j.t. z późn. zm.).
 5. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią Regulaminu, warunki którego akceptuję.……………………………….               …………………………….                          
Miejscowość i data                               Podpis uczestnika konkursu

 

Plakat dostępny tutaj...

_____________________________________________________________________________

Bielsko-Biała, dnia 26.08.2015 r.P R O T O K Ó Ł

Jury XIV edycji konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane” odbywającego się pod hasłem „Znane i mniej znane.”


W dniu 26 sierpnia 2015 r. jury w składzie:

dokonało oceny prac nadesłanych na konkurs fotograficzny organizowany z okazji Światowego Dnia Turystyki pod hasłem „Beskidy w kadrze zatrzymane” – „Znane i mniej znane”.

W wyniku dokonanej oceny jury stwierdza, co następuje:

 1. W konkursie udział wzięło 71 uczestników, łącznie nadesłano 93 prace. Wszystkie prace zostały zakwalifikowane do konkursu.
 2. Wyłoniono 6 Laureatów w dwóch kategoriach wiekowych:

- do 16 lat:

- powyżej 16 lat:

3. Jury dodatkowo przyznało 7 wyróżnień, które otrzymują:

W kategorii wiekowej do 16 lat:

W kategorii wiekowej powyżej 16 lat:

4. Dodatkowo jury wyróżniło także Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalny nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 26 z Bielska-Białej za liczny udział uczniów tych szkół w konkursie.

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

_____________________________________________________________________________

 

REGULAMIN XIV EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Beskidy w kadrze zatrzymane”


 

ORGANIZATORZY


1.    TEMATYKA XIV edycji:  „Znane i mniej znane”


2.    TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA  PRAC


3.    WARUNKI  UCZESTNICTWA

-    imię i nazwisko autora

-    adres do korespondencji

-    koniecznie numer telefonu i adres e-mail

-    miejsce wykonania.


4.    NAGRODY  I  WYRÓŻNIENIA


5.    ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU


6.    POSTANOWIENIA  KOŃCOWEZałącznik:
 Oświadczenie
 …………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika


…………………………….
Rok urodzenia


…………………………………………………….
Adres zamieszkania


…………………………………………………….
Kontakt: telefon, e-mail
 

 1. Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na konkurs fotograficzny „Beskidy w kadrze zatrzymane” i przysługuje mi z tego tytułu pełnia praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac.
 2. Nieodpłatnie przenoszę przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do prac zgłoszonych na konkurs na organizatorów.
 3. Zakres przeniesionych autorskich praw majątkowych, o których mowa w punkcie 2 oświadczenia obejmuje prawo do rozpowszechniania prac zgłoszonych na konkurs w formie plakatów, kalendarzy, wydawnictw, publikacji w internecie.
 4. Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez PTTK Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej oraz Urząd Miejski w Bielsku-Białej według zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 j.t.).
 5. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią Regulaminu, warunki którego akceptuję.……………………………….                           …………………………….                          
Miejscowość i data                                     Podpis uczestnika konkursu

 

Plakat dostępny tutaj...

_____________________________________________________________________________

 

 

 

Bielsko-Biała, dnia 28.08.2014 r.


P R O T O K Ó  Ł
Jury XIII edycji konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane”
odbywającego się pod hasłem „Tam, gdzie powracam”W dniu 28 sierpnia 2014 r. jury w składzie:

dokonało oceny prac nadesłanych na konkurs fotograficzny organizowany z okazji Światowego Dnia Turystyki pod hasłem „Beskidy w kadrze zatrzymane” – „Tam, gdzie powracam”.

W wyniku dokonanej oceny jury stwierdza, co następuje:
1.    W konkursie udział wzięło 81 uczestników, łącznie nadesłano 298 prac, z czego do konkursu zakwalifikowano 291 prac.
2.    Wyłonionych zostało 6 Laureatów w dwóch kategoriach wiekowych:
-    do 16 lat:

I nagroda – Jakub Dominas za zdjęcie „Droga na Skrzyczne”
II nagroda – Kamila Hansel za zdjęcie bez tytułu
III nagroda – Marta Woźniak za zdjęcie „Zza”

-    powyżej 16 lat:

I nagroda – Jerzy Pająk za zdjęcie „Usiądź i odpocznij sobie”
II nagroda – Jacek Śliwka za zdjęcia: „Koniaków”, „Rozproszenie” oraz „W drodze na Rysiankę”
III nagroda – Bogusław Hruby za zdjęcie „Zachwyt”

3.    Jury dodatkowo przyznało 5 wyróżnień, które otrzymują:

W kategorii wiekowej do 16 lat:
-    Natalia Rusin za zdjęcie „Zachód słońca na górze Żar II”
-    Weronika Wojtylak za zdjęcie „Król jesiennego lasu”
-    Mikołaj Sitarz za zdjęcie „Strażnik beskidzkich pól i łąk”

W kategorii wiekowej powyżej 16 lat:
-    Ewa Szczerska za zdjęcie „Olśnienie”
-    Sebastian Nikiel za zdjęcie „Pejzaż pisany bielą i wiatrem”

4. Jury wyróżniło także Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalny nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 26 z Bielska-Białej za liczny udział uczniów tych szkół w konkursie.

Na tym protokół zakończono.

 

_____________________________________________________________________________

REGULAMIN XIII EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Beskidy w kadrze zatrzymane”


 

ORGANIZATORZY

1.    TEMATYKA XIII edycji:  „Tam, gdzie powracam”

2.    TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA  PRAC

3.    WARUNKI  UCZESTNICTWA

-    imię i nazwisko autora

-    adres do korespondencji

-    koniecznie numer telefonu i adres e-mail.

4.    NAGRODY  I  WYRÓŻNIENIA


5.    ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU


6.    POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 Załącznik:

 


Oświadczenie
 


…………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika
 

…………………………….
Rok urodzenia
 

…………………………………………………….
Adres zamieszkania
 

…………………………………………………….
Kontakt: telefon, e-mail
 

 1. Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na konkurs fotograficzny „Beskidy w kadrze zatrzymane” i przysługuje mi z tego tytułu pełnia praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac.
 2. Nieodpłatnie przenoszę przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do prac zgłoszonych na konkurs na organizatorów.
 3. Zakres przeniesionych autorskich praw majątkowych, o których mowa w punkcie 2 oświadczenia obejmuje prawo do rozpowszechniania prac zgłoszonych na konkurs w formie plakatów, kalendarzy, wydawnictw, publikacji w internecie.
 4. Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez PTTK Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej oraz Urząd Miejski w Bielsku-Białej według zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 5. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią Regulaminu, warunki którego akceptuję.

 ……………………………….                            ..........……………….                          
Miejscowość i data                                              Podpis uczestnika konkursu

 

_____________________________________________________________________________

 

 

Bielsko-Biała, dnia 4.09.2013 r.

 


P R O T O K Ó  Ł
Jury XII edycji konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane”
odbywającego się pod hasłem „Górskie klimaty”
W dniu 3 września 2013 r. jury w składzie:

dokonało oceny prac nadesłanych na konkurs fotograficzny organizowany z okazji Światowego Dnia Turystyki pod hasłem „Beskidy w kadrze zatrzymane” – „Górskie klimaty”.

W wyniku dokonanej oceny jury stwierdza, co następuje:

 1. W konkursie udział wzięło 80 uczestników, łącznie nadesłano 229 prac, z czego do konkursu zakwalifikowano 220 prac (9 prac nie spełniało wymogów regulaminowych).
 2. Wyłonionych zostało 6 Laureatów w dwóch kategoriach wiekowych:

-    do 16 lat:
I nagroda – Dawid Młynarczyk za zdjęcia: „Widok z Pilska”, „Widok ze Skrzycznego na Beskid Żywiecki” i „Zachód słońca na Babiej Górze”
II nagroda – Jakub Dominas za zdjęcie bez tytułu
III nagroda – Natalia Rusin za zdjęcie „Słoneczkowo”

-    powyżej 16 lat:
I nagroda – Jerzy Pająk za tryptyk „Beskidzkie trawy”
II nagroda – Jacek Honkisz za cykl zdjęć „Złota polska jesień w Beskidach”
III nagroda – Sebastian Nikiel za zdjęcie „Las”

 1. Jury dodatkowo przyznało 6 wyróżnień, po 3 w każdej kategorii wiekowej:

W kategorii wiekowej do 16 lat:

W kategorii wiekowej powyżej 16 lat:

 1. Jury wyróżniło także Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalny nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 26 z Bielska-Białej za liczny udział uczniów tych szkół w konkursie.


Na tym protokół zakończono i podpisano.

_____________________________________________________________________________
 

 

 

REGULAMIN XII EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Beskidy w kadrze zatrzymane”ORGANIZATORZY

1.    TEMATYKA XII edycji:  „Górskie klimaty”

2.    TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA  PRAC

3.    WARUNKI  UCZESTNICTWA

4.    NAGRODY  I  WYRÓŻNIENIA


5.    ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU


6.    POSTANOWIENIA  KOŃCOWEZałącznik:Oświadczenie

…………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika
…………………………….
Rok urodzenia
…………………………………………………….
Adres zamieszkania
…………………………………………………….
Kontakt: telefon, e-mail

 1. Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na konkurs fotograficzny „Beskidy w kadrze zatrzymane” i przysługuje mi z tego tytułu pełnia praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac.
 2. Nieodpłatnie przenoszę przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do prac zgłoszonych na konkurs na organizatorów.
 3. Zakres przeniesionych autorskich praw majątkowych, o których mowa w punkcie 2 oświadczenia obejmuje prawo do rozpowszechniania prac zgłoszonych na konkurs w formie plakatów, kalendarzy, wydawnictw, publikacji w internecie.
 4. Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez PTTK Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej oraz Urząd Miejski w Bielsku-Białej według zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 5. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią Regulaminu, warunki którego akceptuję.

 

……………………………….                                                        …………………………….                          
     Miejscowość i data                                                               Podpis uczestnika konkursu

 

 

 

_____________________________________________________________________________

 

Bielsko-Biała, dnia 31.08.2012 r.P R O T O K Ó  Ł
Jury XI edycji konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane”
odbywającego się pod hasłem „Piękno gór bez granic”

 W dniu 31.08.2012 r. jury w składzie:

dokonało oceny prac nadesłanych na konkurs fotograficzny organizowany z okazji Światowego Dnia Turystyki pod hasłem „Beskidy w kadrze zatrzymane” – „Piękno gór bez granic”. W wyniku dokonanej oceny jury stwierdza, co następuje:

1.    W konkursie udział wzięło 66 uczestników, łącznie nadesłano 172 prace, z czego do konkursu zakwalifikowano 165 prac.
2.    Wyłonionych zostało 6 Laureatów w dwóch kategoriach wiekowych:

I nagroda – Paulina Napierała za zdjęcia: „Jesienne promyki słońca”, „Nieśmiałe promyczki – w drodze na Kozią Górkę”, „Mały człowiek w wielkim lesie…”

II nagroda – Daria Początek za cykl zdjęć „Szczyrk”

III nagroda – Anna Gajewska za zdjęcie „Barwne Beskidy”

I nagroda – Krzysztof Cieślawski za zdjęcia: Tryptyk „Zima w Beskidach”, „Ponad mgłą”

II nagroda – Wojciech Kucha za zdjęcia: „Wschód na Ochodzitej”, „Tęcza z Kiczery w Beskidzie Małym”, „Widok na Beskid Mały z Czańca”

III nagroda – Jerzy Pająk za zdjęcie „Skansen w Zubrzycy”

3.    Jury dodatkowo przyznało 4 wyróżnienia, które otrzymują:
W kategorii wiekowej do 16 lat:
-    Szymon Kocur - za zdjęcie  „Potok w Beskidach”
W kategorii wiekowej powyżej 16 lat:
-    Mirosław Frączek - za cykl zdjęć „Jesiennie”
-    Ewa Szczerska - za zdjęcie „Śmierć”
-    Sebastian Nikiel - za zdjęcie „Ukryte w ciszy piękno”

4.    Jury wyróżniło także Szkołę Podstawową nr 26, Gimnazjum nr 5 oraz Szkołę Podstawową nr 18 z Bielska-Białej za udział uczniów tych szkół w konkursie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
_____________________________________________________________________

REGULAMIN XI EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Beskidy w kadrze zatrzymane”
 


 ORGANIZATORZY


1.    TEMATYKA XI edycji:  „Piękno gór bez granic”

2.    TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA  PRAC

3.    WARUNKI  UCZESTNICTWA

-    imię i nazwisko autora

-    adres do korespondencji

-    koniecznie numer telefonu i adres e-mail.

4.    NAGRODY  I  WYRÓŻNIENIA


5.    ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU


6.    POSTANOWIENIA  KOŃCOWE


Załącznik:Oświadczenie

 


…………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika


…………………………….
Rok urodzenia


…………………………………………………….
Adres zamieszkania


…………………………………………………….
Kontakt: telefon, e-mail

  • Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na konkurs fotograficzny „Beskidy w kadrze zatrzymane” i przysługuje mi z tego tytułu pełnia praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac.
  • Nieodpłatnie przenoszę przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do prac zgłoszonych na konkurs na organizatorów.
  • Zakres przeniesionych autorskich praw majątkowych, o których mowa w punkcie 2 oświadczenia obejmuje prawo do rozpowszechniania prac zgłoszonych na konkurs w formie plakatów, kalendarzy, wydawnictw, publikacji w internecie.
  • Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez PTTK Oddział w Bielsku-Białej oraz Urząd Miejski w Bielsku-Białej według zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
  • Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią Regulaminu, warunki którego akceptuję.……………………………….                                                        …………………………….                          
    Miejscowość i data                                                           Podpis uczestnika konkursu

 

_____________________________________________________________________

 

 

 

 

Bielsko-Biała, dnia 30.08.2011 r.

Dar ziemi ...

P R O T O K Ó  Ł
Jury X edycji konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane”  
odbywającego się pod hasłem „Moje spojrzenie”

 

 

W dniu 30.08.2011 r. jury w składzie:

dokonało oceny prac nadesłanych na konkurs fotograficzny organizowany z okazji Światowego Dnia Turystyki pod hasłem „Beskidy w kadrze zatrzymane” – „Moje spojrzenie”. W wyniku dokonanej oceny jury stwierdza, co następuje:

1.    W konkursie udział wzięło 73 uczestników, łącznie nadesłano 192 prace, z czego do konkursu zakwalifikowano 190 prac. Wyłonionych zostało 6 Laureatów w dwóch kategoriach wiekowych:

I nagroda – Paulina Napierała za zdjęcie pt. „Widok z góry Klimczok”
II nagroda – Konrad Kubica za zdjęcie pt. „Moje góry – Wapienica”
III nagroda – Jakub Małecki za zdjęcie pt. „Piękno beskidzkiej przyrody…”

I nagroda – Pan Bogusław Hruby za cykl zdjęć pt. „Balet jesienny w trzech odsłonach”
II nagroda – Pan Krzysztof Cieślawski za cykl zdjęć pt. „Z Kubiesówki na trzy strony świata"
III nagroda – Pan Jerzy Pająk za zdjęcia: „Droga na Rycerzową” i „Droga na Magurkę”

3.    Jury dodatkowo przyznało 5 wyróżnień, które otrzymują:

-    Jakub Stettner - za zdjęcie pt. „Mieszkam w Beskidach”
-    Mateusz Damek – za zdjęcie pt. „Nad Jeziorem Żywieckim budzi się świt”
-    Dariusz Drabek – za cykl zdjęć pt. „Moje spojrzenie na stolicę Beskidów nocą”

-    Pani Sylwia Rusin -  za cykl zdjęć pt. „Zmierzch tęsknoty”
-    Pan Przemysław Prorok – za zdjęcie pt. „Zaklęte w mrozie – Mioduszyna”


4.    Jury wyróżniło także Szkołę Podstawową nr 26 i Gimnazjum nr 5 z Bielska-Białej za najliczniejszy udział uczniów tych szkół w Konkursie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

 

"MOJE SPOJRZENIE"

                                                                                 

                                                          REGULAMIN
                       X EDYCJI KONKURSU                                                  FOTOGRAFICZNEGO
                   „Beskidy w kadrze zatrzymane” 

                    

                      


 
ORGANIZATORZY
• Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
• Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział w Bielsku-Białej

1. TEMATYKA X edycji: „Moje spojrzenie”
• prace wykonane po stronie polskiej na terenie Beskidu Małego, Śląskiego lub Żywieckiego oraz po drugiej stronie granicy w Beskidzie Śląskim, Kisuckim lub Orawskim.
2. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
• prace należy składać w Biurze Oddziału PTTK w Bielsku-Białej ul. Wzgórze 9,
43-300 Bielsko – Biała z dopiskiem "Konkurs fotograficzny",
• termin składania prac upływa z dniem 12 sierpnia 2011 r.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA
• konkurs ma charakter otwarty i jest dostępny dla wszystkich fotografujących,
• udział w konkursie jest bezpłatny,
• do konkursu należy zgłaszać zdjęcia w formacie nie mniejszym niż 15 x 21 cm,
• dodatkowo do nadsyłanych prac należy załączyć ich wersję elektroniczną (zdjęcia zapisane w formacie JPG, w rozdzielczości min. 300 dpi)
• na zdjęciach należy podać miejsce wykonania (mile widziany krótki opis sfotografowanego obiektu),
• do prac (każdej przesyłki) prosimy dołączyć swoje imię i nazwisko, wiek (konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych), zgodę na publikację zdjęć w prasie, TV, internecie lub innych wydawnictwach, a także adres do korespondencji oraz numer telefonu,
• jeden autor może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia,
• zdjęcia kolorowe i czarno-białe będą oceniane we wspólnych kategoriach,
• prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
4. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
• autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe,
• najciekawsze prace prezentowane będą na stronach internetowych:
www.um.bielsko.pl oraz www.przewodnicy.beskidy.pl w dziale „galeria”.
5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
• prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatorów konkursu,
• zdjęcia oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do lat 16, powyżej 16 lat,
• osoby wyróżnione w Konkursie zostaną poinformowane o terminie i miejscu wręczenia nagród listownie lub telefonicznie.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów konkursu,
• w przypadku publikacji prac organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian redakcyjnych.